मौजे. बांदरवाडा ता.पाथरी येथे शेत रस्त्याचे उदघाटन केले

0
98

मौजे. बांदरवाडा ता.पाथरी येथे शेत रस्त्याचे उदघाटन केले.

उदघाटन प्रसंगी विश्वनाथ थोरे अण्णा काँग्रेस तालुका अध्यक्ष पाथरी,नारायण वाघमारे, दत्ता नगर, नवनाथ नखाते, गुलाब वाघमारे, परमेश्वर गायकवाड,